نماینده های ایران
نمایندگان در
نام مکان جغرافیایی
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس تهران
تکنو دنت تهران
رایا تجهیز ایرانیان اصفهان
آقای کاشی اصفهان
رویال دنت تهران
آقای رجبی تهران
آمیار تجهیز بجنورد
خدمات فنی مهندسی دلتا طب بوشهر
تجهیز مد الکتروتکنیک گرگان
تجهیزات پزشکی رحمان پور تبریز
نوین طب شاهوار شاهرود
تجهیزات پزشکی اسکولاپ شیراز
تجهیزات دندانپزشکی مولایی قم
البرز تکنیک کرج
آقای فرهادی اصفهان
آقای رحیمی بهبهان
مهندسی پزشکی آریا اصفهان
آقای رهیده تبریز