نماینده های ایران
نمایندگان در
نام مکان جغرافیایی
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس تهران
آقای فرهادی اصفهان
مهندسی پزشکی آریا اصفهان
آقای نیاکی آمل
آمیار تجهیز بجنورد
آقای رحیمی بهبهان
آقای رهیده تبریز
تجهیزات پزشکی رحمان پور تبریز
کالای دندانپزشکی کیمیا ساری
آقای کارآفرین سبزوار
مبتکران تجهیز طب سمنان
کالای دندانپزشکی کاوش سمنان
تجهیزات دندانپزشکی عبداللهی سقز
نوین طب شاهوار شاهرود
تجهیزات پزشکی اسکولاپ شیراز
آقای محمدی قزوین
تجهیزات دندانپزشکی مولایی قم
آقای صفایی قم
تجهیزات دندانپزشکی پارس کرج
البرز تکنیک کرج
آقای شیخ بهایی کرمان
آقای فروغی کرمان, کرمان
دفتر فني و مهندسي كيان طب کرمان, کرمان
آقای احمدی گرگان
تجهیزات دندانپزشکی پرشین بروجرد
آقای پیروزی مشهد
آقای میرجلیلی یزد