نماینده های ایران در تهران
نمایندگان در
نام
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (سینا سنتر)
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (پاساژ کاوه)
رویال دنتال
تجهیزات دندانپزشکی یزدیان
رویال دنت
آقای ولی رجبی
آقای محمد کرمی