نماینده های نمایندگی های خارج از کشور در خوزستان
نمایندگان در
نام
آقای حسن احمدی پور
خانم سیده مینا حسینی