نماینده های ایران در اصفهان
نمایندگان در
نام
رایا تجهیز ایرانیان
آقای کاشی
آقای روح اله متین فرد
آقای محمد فرهادی
مهندسی پزشکی آریان
آقای حمید داودی
آقای حسن ایزدی فرد
آقای سعید یعقوبی