نمایندگان در تهران
نمایندگان در
نام دسته ها
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (سینا سنتر) ایران, نمایشگاه مرکزی فروش
دفتر مرکزی فروش شرکت دنتوس (پاساژ کاوه) ایران, نمایشگاه مرکزی فروش
رویال دنتال ایران, نمایندگی فروش و خدمات
تجهیزات دندانپزشکی یزدیان ایران
رویال دنت ایران
آقای ولی رجبی ایران
آقای محمد کرمی ایران
خانم سپیده خوش نشین