. مجهز دو شیر ، آب و هوا . دارای دو زبانه . توانایی تعریف دو پوزیشن متفاوت . توانایی حرکت صندلی