• صندلی تک فول اتوماتيك Comfort
  • وركينگ پوزيشن قابل انتخاب
  • زیر سری دوشکن جدید مولتی فانکشن
  • فوت کنترلر