مانور حرکت عمودی ارتفاع

 

مانور حرکت چرخشی زیر پایی

 

مانور حرکتی زاویه نشیمن نسبت به افق

 

مانور حرکتی پشتی